Положення про громадську раду

                                                                                                                             Положення

про громадську раду при відділі культури Коломийської

районної державної  адміністрації

1. Громадська рада при відділі культури Коломийської райдержадміністрації є консультативно-дорадчим органом, утвореним для здійснення громадського контролю за діяльністю відділу культури, налагодження ефективної взаємодії відділу культури з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики в галузі культури.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, а також Положенням про громадську раду, розробленим на основі Типового положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року, № 996.

Положення про громадську раду погоджується з начальником відділу культури, при якому вона утворена, та схвалюється на її засіданні.

3. Основними завданнями громадської ради є:

 • Створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 • Здійснення громадського контролю за діяльністю відділу культури;
 • Сприяння врахуванню відділом культури громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сфері культури.

4.  Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) Готує для відділу культури, при якому вона утворена (далі – орган), пропозиції до поточного плану заходів, а також щодо консультацій, не передбачених таким планом;

2) Готує та подає органу пропозиції щодо організації роботи  з громадськістю;

3) Подає органу обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у сфері культури, удосконалення роботи органу;

4) Здійснює громадський контроль за врахуванням органом пропозицій і зауважень громадськості, а також дотримання ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

5) Інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті  органу та в інший прийнятний спосіб;

6) Організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку галузі;

7) Готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 5. Громадська рада має право:

1) Утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, комітети, комісії, експертні групи);
2) Залучати до роботи ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
3) Організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;
4) Отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
5) Отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

     Члени громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно законодавства України. (далі – інститути громадянського суспільства (ІГС)).

7. Склад громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими зборами.

Термін повноважень складу громадської ради – два роки.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу громадської ради  орган утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участі інститутів громадянського суспільства.

Якщо при органі вже утворена громадська рада, то не пізніше за 60 календарних днів до закінчення її повноважень вона утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу ради.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства, в тому числі і ті, які є членами громадської ради та органу,  при якому утворюється громадська рада.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів орган в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

 • рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою ( у разі наявності);
 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;
 • копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;
 • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів прийняття заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що орган повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів з числа її учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності громадської ради, що діяла при органі виконавчої влади до проведення установчих зборів, якщо така була утворена.

Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської ради орган оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

9. Орган затверджує склад громадської ради на підставі протоколу установчих зборів.

10. Членство у громадській раді припиняється на підставі рішення громадської ради у разі:

 • систематичної відсутності члена громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);
 • повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачене його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в громадській раді;
 • скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;
 • неможливості члена громадської ради брати участь у роботі громадської ради за станом здоров’я, визнання у судовому порядку члена громадської ради недієздатним або обмежено недієздатним;
 • подання членом громадської ради відповідної заяви.

11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування

Голова громадської ради має заступників, які обираються з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Головою громадської ради не може бути обрано посадову особу або службову особу органу державної влади.

Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за рішенням громадської ради у разі його припинення членства у раді, а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську раду.

12. Голова громадської ради:

 • організовує діяльність громадської ради;
 • скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;
 • підписує документи від імені громадської ради;
 • представляє громадську раду у відносинах з відділом культури, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
 • може брати участь у засіданнях колегії органу.

13. Функції секретаря громадської ради може виконувати працівник структурного підрозділу, який не є членом громадської ради.

14. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

Засідання громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого голосу уповноважений представник органу.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

15. Рішення громадської ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду органом.

Рішення органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний термін після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити і відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

16. Громадська рада інформує орган та громадськість про свою роботу шляхом розміщення в обов’язковому порядку в спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті органу та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

17. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення умов для роботи ради та проведення її засідань здійснює орган.

18. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *